Ikue Shimizu

Ikue Shimizu, M.D.

Picture
Shimizu

Ikue Shimizu, M.D.

Associate Professor, Fellowship Director