Xiang Zhang Lab

Zhang Lab Publications

Master
Content

Tian, Z., Wu, L., Yu, C., Chen, Y., Xu, Z., Bado, I., Loredo, A., Wang, L., Wang, H., Wu, K. L., Zhang, W., Zhang, X. H., & Xiao, H. (2021). Harnessing the power of antibodies to fight bone metastasis. Science advances, 7(26), eabf2051. https://doi.org/10.1126/sciadv.abf2051

Bado IL, Zhang W, Hu J, Xu Z, Wang H, Sarkar P, Li L, Wan YW, Liu J, Wu W, Lo HC, Kim IS, Singh S, Janghorban M, Muscarella AM, Goldstein A, Singh P, Jeong HH, Liu C, Schiff R, Huang S, Ellis MJ, Gaber MW, Gugala Z, Liu Z, Zhang XH. The bone microenvironment increases phenotypic plasticity of ER+ breast cancer cells. Dev Cell. 2021 Apr 19;56(8):1100-1117.e9. 

Zhang W, Bado IL, Hu J, Wan YW, Wu L, Wang H, Gao Y, Jeong HH, Xu Z, Hao X, Lege BM, Al-Ouran R, Li L, Li J, Yu L, Singh S, Lo HC, Niu M, Liu J, Jiang W, Li Y, Wong STC, Cheng C, Liu Z, Zhang XH. The bone microenvironment invigorates metastatic seeds for further dissemination. Cell. 2021 Apr 29;184(9):2471-2486.e20.

Aaron M. Muscarella, Wei Dai, Patrick G. Mitchell, Weijie Zhang, Hai Wang, Luyu Jia, Fabio Stossi, Michael A. Mancini, Wah Chiu & Xiang H.-F. Zhang. Unique cellular protrusions mediate breast cancer cell migration by tethering to osteogenic cells. npj Breast Cancer 6, 42 (2020). https://doi.org/10.1038/s41523-020-00183-8

Hin Ching Lo, Zhan Xu, Ik Sun Kim, Bradley Pingel, Sergio Aguirre, Srikanth Kodali, Jun Liu, Weijie Zhang, Aaron M. Muscarella, Sarah M. Hein, Alexander S. Krupnick, Joel R. Neilson, Silke Paust, Jeffrey M. Rosen, Hai Wang & Xiang H.-F. Zhang. Resistance to natural killer cell immunosurveillance confers a selective advantage to polyclonal metastasis. Nature Cancer. 2020, 1, 709–722.

Ik Sun Kim, Yang Gao, Thomas Welte, Hai Wang, Jun Liu, Mahnaz Janghorban, Kuanwei Sheng, YichiNiu, Amit Goldstein, Na Zhao, Igor Bado, Hin-Ching Lo, Michael J. Toneff, Tuan Nguyen, Wen Bu, Weiyu Jiang, James  Arnold, Franklin Gu, Jian He, Deborah Jebakumar, Kimberly Walker, Yi Li, Qianxing Mo, Thomas F. Westbrook, Chenghang Zong, Arundhati Rao, Arun Sreekumar, Jeffrey M. Rosen, Xiang H.-F. Zhang. Immuno-subtyping of breast cancer reveals distinct myeloid cell biology and immunotherapy resistance mechanisms. Nature Cell Biology. 2019, 18(6), 632-644. 

Hai Wang, Lin Tian, Jun Liu, Amit Goldstein, Igor Bado, Weijie Zhang, Benjamin R. Arenkiel, , Zonghai Li, Meng Yang, Shiyu Du, Hong Zhao, David R. Rowley, Stephen T. C. Wong, Zbigniew Gugala, Xiang H.-F. Zhang. “The osteogenic niche is a calcium reservoir of breast cancer bone micrometastases and confers unexpected therapeutic vulnerability.” Cancer Cell, 2018, 34, 823–839. 

Hai Wang, Lin Tian, Amit Goldstein, Jun Liu, Hin-Ching Lo, Kuanwei Sheng, Thomas Welte, Stephen T.C. Wong, Zbigniew Gugala, Fabio Stossi, Chenghang Zong, Zonghai Li, Michael A. Mancini, Xiang H.-F. Zhang. “Bone-in-culture array as a platform to model early-stage bone metastases and discover anti-metastasis therapies.” Nat. Commun, 2017, 8:15045. 

Lin Tian, Amit Goldstein, Hai Wang, Hin Ching Lo, Ik Sun Kim, Thomas Welte, Kuanwei Sheng,  Lacey E. Dobrolecki, Xiaomei Zhang, Nagireddy Putluri, Thuy L. Phung, Sendurai A. Mani, Fabio Stossi, Arun Sreekumar, Michael A. Mancini, William K. Decker, Chenghang Zong, Michael T. Lewis Xiang H.-F. Zhang. “Mutual regulation of tumour vessel normalization and immunostimulatory reprogramming.” Nature, 2017, 544(7649):250-254. 

Thomas Welte, Ik Sun Kim, Lin Tian, Xia Gao, Hai Wang, June Li, Xue B Holdman, Jason I Herschkowitz, Adam Pond, Guorui Xie, Sarah Kurley, Tuan Nguyen, Lan Liao, Lacey E Dobrolecki, Lan Pang, Qianxing Mo, Dean P Edwards, Shixia Huang, Li Xin, Jianming Xu, Yi Li, Michael T Lewis, Tian Wang, Thomas F Westbrook, Jeffrey M Rosen, Xiang H-F Zhang. “Oncogenic mTOR signalling recruits myeloid-derived suppressor cells to promote tumour initiation.” Nature Cell Biology. 2016, 18(6), 632-644. 

Hai Wang; Cuijuan Yu; Xia Gao; Thomas Welte; Aaron M. Muscarella; Lin Tian; Jun Liu; Hong Zhao; Zhen Zhao; Jianning Tao; Brendan Lee; Thomas F. Westbrook; Stephen T.C. Wong; Jeffrey M. Rosen; C. Kent Osborne; Xiang H.-F. Zhang. "The Osteogenic Niche Promotes Early-Stage Bone Colonization of Disseminated Breast Cancer Cells." Cancer Cell, 2015,27(2):193-210. 
 

Heading

Most Recent Publications