Jin Wang Lab

Jin Wang Lab Publications

Master
Heading

Featured Publications

Content

Wen-Hao Guo†, Xiaoli Qi†, Xin Yu, Yang Liu, Chan-I Chung, Fang Bai, Xingcheng Lin, Dong Lu, Lingfei Wang, Jianwei Chen, Lynn Hsiao Su, Krystle J. Nomie, Feng Li, Meng C. Wang, Xiaokun Shu, José N. Onuchic, Jennifer A. Woyach, Michael L. Wang & Jin Wang*, “Enhancing intracellular accumulation and target engagement of PROTACs with reversible covalent chemistry”, Nature Communications, 2020, 11, 4268-4283. †contributed equally. Press release.

Xiqian Jiang†, Jianwei Chen†, Aleksandar Bajic, Chengwei Zhang, Xianzhou Song, Shaina L. Carroll, Zhao-Lin Cai, Meiling Tang, Mingshan Xue, Ninghui Cheng, Christian P. Schaaf, Feng Li, Kevin R. MacKenzie, Allan Chris M. Ferreon, Fan Xia, Meng C. Wang, Mirjana Maletic-Savatic, and Jin Wang*, "Quantitative Real-Time Imaging of Glutathione", Nature Communications, 2017, 8, 16087-16098. †contributed equally. Press release.

Xianzhou Song†, Jianwei Chen†, Mingkun Zhao, Chengwei Zhang, Yang Yu, David M. Lonard, Dar-Chone Chow, Timothy Palzkill, Jianming Xu, Bert W. O’Malley*, Jin Wang*, "Development of potent small-molecule inhibitors to drug the undruggable steroid receptor coactivator-3", Proceedings of the National Academy of Sciences, 2016, 113, 4970-4975. †contributed equally.

Xiqian Jiang, Yong Yu, Jianwei Chen, Mingkun Zhao, Hui Chen, Xianzhou Song, Alexander J. Matzuk, Shaina L. Carroll, Xiao Tan, Antons Sizovs, Ninghui Cheng, Meng C. Wang, and Jin Wang*, “Quantitative Imaging of Glutathione in Live Cells Using a Reversible Reaction-Based Ratiometric Fluorescent Probe”, ACS Chemical Biology, 2015, 10, 864–874.
 

Heading

Sensors and Probes

Content

Andrew S. Mendiola, Jae Kyu Ryu, Sophia Bardehle, Anke Meyer-Franke, Kenny Kean-Hooi Ang, Chris Wilson, Kim M. Baeten, Kristina Hanspers, Mario Merlini, Sean Thomas, Mark A. Petersen, Alexander Williams, Reuben Thomas, Victoria A. Rafalski, Rosa Meza-Acevedo, Reshmi Tognatta, Zhaoqi Yan, Samuel J. Pfaff, Michael R. Machado, Catherine Bedard, Pamela E. Rios Coronado, Xiqian Jiang, Jin Wang, Michael A. Pleiss, Ari J. Green, Scott S. Zamvil, Alexander R. Pico, Benoit G. Bruneau, Michelle R. Arkin & Katerina Akassoglou, “Transcriptional profiling and therapeutic targeting of oxidative stress in neuroinflammation”, Nature Immunology, 2020, 21, 513–524.

Xiqian Jiang, Chengwei Zhang, Jianwei Chen, Sungwoo Choi, Ying Zhou, Mingkun Zhao, Xianzhou Song, Xi Chen, Mirjana Maletic-Savatic, Timothy Palzkill, David Moore, Meng C. Wang, Jin Wang*, "Quantitative Real-Time Imaging of Glutathione with Sub-Cellular Resolution", Antioxidants and Redox Signaling, 2019, 30, 1900-1910.

Jimmonique Donelson, Qiongling Wang, Tanner O. Monroe, Xiqian Jiang, Jianjie Zhou, Han Yu, Qianxing Mo, Qin Sun, Juan C. Marini, Xinquan Wang, Paul A. Nakata, Kendal D. Hirschi, Jin Wang, George G. Rodney, Xander H.T. Wehrens, Ninghui Cheng, “Cardiac-specific ablation of glutaredoxin 3 leads to cardiac hypertrophy and heart failure”, Physiological Reports, 2019, 7, e14071.

Jennifer Yinuo Cao, Aunoy Poddar, Leslie Magtanong, Jennifer H. Lumb, Trevor R. Mileur, Michael A. Reid, Cole M. Dovey, Jin Wang, Jason W. Locasale, Everett Stone, Susan P.C. Cole, Jan E. Carette, Scott J. Dixon, “A Genome-wide Haploid Genetic Screen Identifies Regulators of Glutathione Abundance and Ferroptosis Sensitivity”, Cell Reports, 2019, 26, 1544-1556.

Xiqian Jiang, Jianwei Chen, Jin Wang*, "Reply to 'Pitfalls in the quantitative imaging of glutathione in living cells'", Nature Communications, 2018, 9, 1589.

Xiqian Jiang, Lingfei Wang, Shaina Laufer Carroll, Jianwei Chen, Meng C Wang, Jin Wang*, "Challenges and Opportunities for Small Molecule Fluorescent Probes in Redox Biology Applications", Antioxidants and Redox Signaling, 2018, 29, 518–540.

Simone Rothmiller, Sarah Schröder, Romano Strobelt, Markus Wolf, Jin Wang, Xiqian Jiang, Franz Worek, Dirk Steinritz, Horst Thiermann, Annette Schmidt, "Sulfur mustard resistant keratinocytes obtained elevated glutathione levels and other changes in the antioxidative defense mechanism", Toxicology Letters, 2018, 293, 51-61.

Jianwei Chen, Xiqian Jiang, Chengwei Zhang, Kevin R. MacKenzie, Fabio Stossi, Timothy Palzkill, Meng C. Wang, and Jin Wang*, "A Reversible Reaction-Based Fluorescent Probe for Real-Time Imaging of Glutathione Dynamics in Mitochondria", ACS Sensors, 2017, 2, 1257–1261. contributed equally.

Xiqian Jiang, Jianwei Chen, Aleksandar Bajic, Chengwei Zhang, Xianzhou Song, Shaina L. Carroll, Zhao-Lin Cai, Meiling Tang, Mingshan Xue, Ninghui Cheng, Christian P. Schaaf, Feng Li, Kevin R. MacKenzie, Allan Chris M. Ferreon, Fan Xia, Meng C. Wang, Mirjana Maletic-Savatic, and Jin Wang*, "Quantitative Real-Time Imaging of Glutathione", Nature Communications, 2017, 8, 16087-16098. contributed equally. Press release.

Jianwei Chen, Mingkun Zhao, Xiqian Jiang, Antons Sizovs, Meng C. Wang, Christopher R. Provost, Jia Huang and Jin Wang*, “Genetically Anchored Fluorescent Probes for Subcellular Specific Imaging of Hydrogen Sulfide”, Analyst, 2016, 141, 1209-1213. contributed equally.

Jianwei Chen, Xiqian Jiang, Shaina L. Carroll, Jia Huang, Jin Wang*, "Theoretical and Experimental Investigation of Thermodynamics and Kinetics of Thiol-Michael Addition Reactions: A Case Study of Reversible Fluorescent Probes for Glutathione Imaging in Single Cells", Organic Letters, 2015, 17, 5978–5981. contributed equally.

Xiqian Jiang, Yong Yu, Jianwei Chen, Mingkun Zhao, Hui Chen, Xianzhou Song, Alexander J. Matzuk, Shaina L. Carroll, Xiao Tan, Antons Sizovs, Ninghui Cheng, Meng C. Wang, and Jin Wang*, “Quantitative Imaging of Glutathione in Live Cells Using a Reversible Reaction-Based Ratiometric Fluorescent Probe”, ACS Chemical Biology, 2015, 10, 864–874.

Heading

Small Molecule Drug Discovery for Steroid Receptor Coactivators

Content

Xianzhou Song, Hui Chen, Chengwei Zhang, Yang Yu, Zhongyuan Chen, Han Liang, George Van Buren II, Amy L. McElhany, William E. Fisher, David M. Lonard*, Bert W. O’Malley*, and Jin Wang*, "SRC-3 Inhibition Blocks Tumor Growth of Pancreatic Ductal Adenocarcinoma", Cancer Letters, 2019, 442, 310-319.

Leah A. Gates, Guowei Gu, Yue Chen, Aarti D. Rohira, Jonathan T. Lei, Ross A. Hamilton, Yang Yu, David M. Lonard, Jin Wang, Shu-Ping Wang, David G. Edwards, Philip F. Lavere, Jiangyong Shao, Ping Yi, Antrix Jain, Sung Yun Jung, Anna Malovannaya, Shunqiang Li, Jieya Shao, Robert G. Roeder, Matthew J. Ellis, Jun Qin, Suzanne A. W. Fuqua, Bert W. O’Malley, and Charles E. Foulds*. "Proteomic profiling identifies key coactivators utilized by mutant ERα proteins as potential new therapeutic targets", Oncogene, 2018, 37, 4581–4598.

Xianzhou Song, Jianwei Chen, Mingkun Zhao, Chengwei Zhang, Yang Yu, David M. Lonard, Dar-Chone Chow, Timothy Palzkill, Jianming Xu, Bert W. O’Malley*, Jin Wang*, "Development of potent small-molecule inhibitors to drug the undruggable steroid receptor coactivator-3", Proceedings of the National Academy of Sciences, 2016, 113, 4970-4975. Contributed equally.

Xianzhou Song, Chengwei Zhang, Mingkun Zhao, Hui Chen, Xing Liu, Jianwei Chen, David M. Lonard, Li Qin, Jianming Xu, Xiaosong Wang, Feng Li, Bert W. O’Malley*, Jin Wang*, "Steroid Receptor Coactivator-3 (SRC-3/AIB1) as a Novel Therapeutic Target in Triple Negative Breast Cancer and Its Inhibition with a Phospho-Bufalin Prodrug", PLoS One, 2015, DOI: 10.1371/journal.pone.0140011

Li Qin*, Yan Xu, Yixiang Xu, Gang Ma, Lan Liao, Yelin Wu, Yi Li, Xian Wang, Xiaosong Wang, Jun Jiang, Jin Wang, Jianming Xu*, "NCOA1 promotes angiogenesis in breast tumors by simultaneously enhancing both HIF1α- and AP-1-mediated VEGFa transcription", Oncotarget, 2015, 6, 23890-23904.

Ying Wang, David Michael Lonard, Yang Yu, Dar-Chone Chow, Timothy Palzkill, Jin Wang, Ruogu Qi, Alexander J Matzuk, Xianzhou Song, Franck Madoux, Peter Hodder, Peter Chase, Patrick R. Griffin, Suoling Zhou, Lan Liao, Jianming Xu, and Bert W. O'Malley*, "Bufalin is a potent small molecule inhibitor of the steroid receptor coactivators SRC-3 and SRC-1", Cancer Research, 2014, 74, 1506-1517.

Heading

Proteolysis Targeting Chimera (PROTAC)

Content

Wen-Hao Guo†, Xiaoli Qi†, Xin Yu, Yang Liu, Chan-I Chung, Fang Bai, Xingcheng Lin, Dong Lu, Lingfei Wang, Jianwei Chen, Lynn Hsiao Su, Krystle J. Nomie, Feng Li, Meng C. Wang, Xiaokun Shu, José N. Onuchic, Jennifer A. Woyach, Michael L. Wang & Jin Wang*, “Enhancing intracellular accumulation and target engagement of PROTACs with reversible covalent chemistry”, Nature Communications, 2020, 11, 4268-4283. †contributed equally. Press release.

Heading

Antibody Drug Conjugates

Content

Yujing Li, Yunhua Liu, Hanchen Xu, Guanglong Jiang, Kevin Van der Jeught, Yuanzhang Fang, Zhuolong Zhou, Lu Zhang, Michael Frieden, Lifei Wang, Zhenhua Luo, Milan Radovich, Bryan P. Schneider, Yibin Deng, Yunlong Liu, Kun Huang, Bin He, Jin Wang, Xiaoming He, Xinna Zhang, Guang Ji and Xiongbin Lu, “Heterozygous deletion of chromosome 17p renders prostate cancer vulnerable to inhibition of RNA polymerase II”, Nature Communications, 2018, 9, 4394.

Heading

Drug and Gene Delivery

Content

Antons Sizovs, Xianzhou Song, M. Neal Waxham, Yilong Jia, Fude Feng, Jianwei Chen, Amanda C. Wicker, Jianming Xu, Yan Yu, and Jin Wang*, "Precisely Tunable Engineering of Sub-30 nm Monodisperse Oligonucleotide Nanoparticles", J. Am. Chem. Soc., 2014, 136, 234-240.

Jianwei Chen, Mingkun Zhao, Fude Feng, Antons Sizovs, and Jin Wang*, “Tunable Thioesters as “Reduction” Responsive Functionality for Traceless Reversible Protein PEGylation”, J. Am. Chem. Soc., 2013, 135, 10938-10941.

Heading

Prior to Baylor College of Medicine

Content

Jing Xu, J. Christopher Luft, Xianwen Yi, Shaomin Tian, Gary Owens, Jin Wang, Ashley Johnson, Peter Berglund, Johnathan Smith, Mary E. Napier, and Joseph M DeSimone, “RNA Replicon Delivery via Lipid-Complexed PRINT Protein Particles”, Mol. Pharmaceutics, 2013, 10, 3366-3374.

Jing Xu,† Jin Wang,† J. Christopher Luft, Shaomin Tian, Gary Owens, Ashish Pandya, Peter Berglund, Patrick D. Pohlhaus, Benjamin W. Maynor, Mary E. Napier, and Joseph M. DeSimone, “Rendering Protein-based Particles Transiently Insoluble for Therapeutic Applications”, J. Am. Chem. Soc., 2012, 134, 8774-8777. ( contributed equally) Highlighted by ACS Chemical and Engineering News.

Stuart S. Dunn, Shaomin Tian, Steven Blake, Jin Wang, Ashley L. Galloway, Andrew Murphy, Patrick D. Pohlhaus, Jason P. Rolland, Mary E. Napier and Joseph M. DeSimone, “Reductively-responsive siRNA-conjugated hydrogel nanoparticles for gene silencing”, J. Am. Chem. Soc., 2012,134, 7423-7430.

Jin Wang, James D. Byrne, Mary E. Napier and Joseph M. DeSimone, “More Effective Nanomedicines through Particle Design”, Small, 2011, 7, 1919-1931.

Jin Wang,† Shaomin Tian,† Robby A. Petros, Mary E. Napier and Joseph M. DeSimone, “The Complex Role of Multivalency in Nanoparticles Targeting the Transferrin Receptor for Cancer Therapies”, J. Am. Chem. Soc., 2010, 132, 11306-11313. († contributed equally) Highlighted byNational Cancer Institute, National Science Foundation, Nanowerk.com, American Chemical Societyand Medical News Today etc.

Jacek Kubicki, Yunlong Zhang, Shubham Vyas, Gotard Burdzinski, Hoi Ling Luk, Jin Wang, Jiadan Xue, Huo-Lei Peng, Elena A. Pritchina, Michel Sliwa, Guy Buntinx, Nina P. Gritsan, Christopher M. Hadad, and Matthew S. Platz, “Photochemistry of 2-Naphthoyl Azide. An Ultrafast Time-Resolved UV-Vis and IR Spectroscopic and Computational Study”, J. Am. Chem. Soc., 2011,133, 9751-9761.

Jiadan Xue, Shubham Vyas, Yong Du, Hoi Ling Luk, Yung Ping Chuang, Tracy Yuen Sze But, Patrick H. Toy, Jin Wang, Arthur H. Winter, David Lee Phillips, Christopher M. Hadad, and Matthew S. Platz, “Time-Resolved Resonance Raman and Computational Investigation of the Influence of 4-Acetamido and 4-N-Methylacetamido Substituents on the Chemistry of Phenylnitrene”, J. Phys. Chem. A, 2011, 114, 7521-7530.

Gotard Burdzinski, Yunlong Zhang, Jin Wang and Matthew S. Platz, “Concerted Wolff Rearrangement in Two Simple Acyclic Diazocarbonyl Compounds”, J. Phys. Chem. A, 2010, 114, 13065-13068.

Jacek Kubicki, Yunlong Zhang, Jin Wang, Hoi Ling Luk, Huo-Lei Peng, Shubham Vyas and Matthew S. Platz, “Direct Observation of Acyl Azide Excited States and Their Decay Processes by Ultrafast Time Resolved Infrared Spectroscopy”, J. Am. Chem. Soc., 2009, 131, 4212-4213.

Jin Wang, Natalia V. Lebedeva, Matthew S. Platz and Malcolm D. E. Forbes, “Carbene Spin Multiplicity in Solution Probed Using Time-Resolved EPR Spectroscopy”, J. Mex. Chem. Soc. (invited paper for Ernest L. Eliel), 2009, 53, 163-168.

Jin Wang, Gotard Burdzinski, Jacek Kubicki, and Matthew S. Platz, “Ultrafast UV-Vis and IR Studies of p-Biphenylyl Acetyl and Carbomethoxy Carbenes”, J. Am. Chem. Soc., 2008, 130, 11195-11209.

Jin Wang, Jacek Kubicki, Huo-Lei Peng and Matthew S. Platz, “The Influence of Solvent on Carbene Intersystem Crossing Rates”, J. Am. Chem. Soc., 2008, 130, 6604-6609.

Jin Wang, Gotard Burdzinski, Jacek Kubicki, Terry L. Gustafson and Matthew S. Platz, “Ultrafast Carbene-Carbene Isomerization”, J. Am. Chem. Soc., 2008, 130, 5418-5419.

Gotard Burdzinski, Julien Réhault, Jin Wang and Matthew S. Platz, “A Study of the Photochemistry of Diazo Meldrum’s Acid by Ultrafast Time-Resolved Spectroscopies”, J. Phys. Chem. A, 2008, 112, 10108–10112.

Yunlong Zhang, Jacek Kubicki, Jin Wang, and Matthew S. Platz, “2-Naphthyl(carbomethoxy)-carbene Revisited: Combination of Ultrafast UV−vis and Infrared Spectroscopic Study”, J. Phys. Chem. A, 2008, 112, 11093-11098.

Jin Wang, Yunlong Zhang, Jacek Kubicki and Matthew S. Platz, “Ultrafast Studies of Some Diarylcarbenes”, Photochem. Photobiol. Sci. (invited paper for Jakob Wirz), 2008, 7, 552-557.

Gotard T. Burdzinski, Jin Wang, Terry L. Gustafson and Matthew S. Platz, “Study of Concerted and Sequential Photochemical Wolff Rearrangement by Femtosecond UV-vis and IR Spectroscopy”,J. Am. Chem. Soc., 2008, 130, 3746-3747.

Jin Wang, Jacek Kubicki, Terry L. Gustafson and Matthew S. Platz, “The dynamics of carbene solvation: an ultrafast study of p-biphenylyltrifluoromethylcarbene”, J. Am. Chem. Soc., 2008,130, 2304-2313.

Jiadan Xue, Yong Du, Yung Ping Chuang, David Lee Phillips, Jin Wang, Calvin Luk, Christopher M. Hadad and Matthew S. Platz, “Time-Resolved Resonance Raman Observation of the Dimerization of Didehydroazepines in Solution”, J. Phys. Chem. A, 2008, 112, 1502-1510.

Yue-Ting Wang, Kyoung Joo Jin, Samuel Leopold, Jin Wang, Huo-Lei Peng, Matthew S. Platz, Jiadan Xue, David Lee Phillips, Stephen Glover and Michael Novak, “Characterization of Reactive Intermediates Generated During Photolysis of 4-Acetoxy-4-aryl-2,5-cyclohexadienones: Oxenium Ions and Aryloxy Radicals”, J. Am. Chem. Soc., 2008, 130, 16021-16030.

Jin Wang, Gotard Burdzinski and Matthew S. Platz, “Solvent Effects on Intermolecular Proton Transfer: The Rates of Nitrene Protonation and Their Correlation with Swain Acity”, Org. Lett., 2007, 9, 5211-5214.

Jin Wang, Jacek Kubicki, Matthew S. Platz, “An Ultrafast Study of Phenyl Azide: The Direct Observation of Phenylnitrenium Ion”, Org. Lett., 2007, 9, 3973-3976.

Jin Wang, Jacek Kubicki, Gotard Burdzinski, John C Hackett, Terry L. Gustafson, Christopher M. Hadad and Matthew S. Platz, “Early Events in the Photochemistry of 2-Naphthyl Azide from Femtosecond UV/Vis Spectroscopy and Quantum Chemical Calculations: Direct Observation of a Very Short-Lived Singlet Nitrene”, J. Org. Chem., 2007, 72, 7581-7586.

Yue-Ting Wang, Jin Wang, Matthew S. Platz and Michael Novak, “Direct Detection of a Transient Oxenium Ion in Water Generated by Laser Flash Photolysis”, J. Am. Chem. Soc., 2007, 129, 14566-14567.

Jin Wang, Jacek Kubicki, Edwin F. Hilinski, Sandra L. Mecklenburg, Terry L. Gustafson, Matthew S. Platz, “Ultrafast Studies of 9-Diazofluorene: Direct Observation of the First Two Singlet States of Fluorenylidene”, J. Am. Chem. Soc., 2007, 129, 13683-13690.

Jin Wang, Gotard Burdzinski, Zhendong Zhu, Matthew S. Platz, Claudio Carra and Thomas Bally, “Ultrafast Spectroscopic and Matrix Isolation Studies of p-Biphenylyl, o-Biphenylyl, and 1-Naphthylnitrenium Cations”, J. Am. Chem. Soc., 2007, 129, 8380-8388.

Jin Wang, Gotard Burdzinski, Terry L. Gustafson and Matthew S. Platz, “Ultrafast Study of p-Biphenylyldiazoethane. The Chemistry of the Diazo Excited State and the Relaxed Carbene”, J. Am. Chem. Soc., 2007, 129, 2597-2606.

Jin Wang, Gotard Burdzinski, Jacek Kubicki, Matthew S. Platz, Robert A. Moss, Xiaolin Fu, Piotr Piotrowiak and Mykhaylo Myahkostupov, “Ultrafast Spectroscopic Study of the Photochemistry and Photophysics of Arylhalodiazirines: Direct Observation of Carbene and Zwitterion Formation”, J. Am. Chem. Soc., 2006, 128, 16446-16447.

Gotard Burdzinski, John C. Hackett, Jin Wang, Terry L. Gustafson, Christopher M. Hadad and Matthew S. Platz, “Early Events in the Photochemistry of Aryl Azides from Femtosecond UV/Vis Spectroscopy and Quantum Chemical Calculations”, J. Am. Chem. Soc., 2006, 128, 13402-13411.

Jin Wang, Gotard Burdzinski, Terry L. Gustafson and Matthew S. Platz, “Ultrafast Study of p-Biphenylyldiazomethane and p-Biphenylylcarbene”, J. Org. Chem., 2006, 71, 6221-6228.

Huijuan Zhang, Jin Wang, Yishi Wu, Gu Yuan, Xicheng Ai, Li Wang, and Jianping Zhang, “Fluorescence dynamics of interactions between polyamide PyPyPyβDp and DNA”, Science in China Series B-Chemistry, 2006, 49, 75-80.

Feili Tang, Gu Yuan and Jin Wang, “Synthesis and Photoinduced DNA Cleaving Activity of Hairpin Polyamide–Chlorobenzenesulfonyl Conjugate”, Photochemistry and Photobiology, 2003, 78, 175-179.

Feili Tang, Jin Wang, Dan Liu and Gu Yuan, “Electrospray ionization tandem mass spectrometric characteristics and fragmentation mechanisms of distamycin analogues”, Rapid Commun. Mass Spectrom., 2002, 16, 1035-1039.

Jin Wang, Feili Tang and Gu Yuan, “A convenient method for the synthesis of distamycin analogue”, Chin. Chem. Lett., 2002, 13, 1055-1056.

Feili Tang, Jin Wang, Dan Liu, Jingjian Li and Gu Yuan, “Systematical Synthesis of Distamycin Analogues and Their Interaction with Herring Sperm DNA”, J. Chin. Chem. Soc.-Taipei, 2002, 49, 1073-1077.

Heading

Book Chapters

Content

Jin Wang, Gotard Burdzinski and Matthew S. Platz, “Ultrafast Time Resolved Studies of the Photochemistry of Arylazides” in “Nitrene and Nitrenium Ions”, Daniel E. Falvey Ed., Wiley InterScience, Hoboken, 2010.

Heading

Patents

Content

Jin Wang, Jing Xu, Stuart Dunn, Shaomin Tian, Mary E. Napier and Joseph M. DeSimone “Nanoparticle, liposomes, polymers, agents and proteins modified with reversible linkers”, WO 2012112689 A1

Jin Wang, Shaomin Tian, Robby A. Petros, Mary E. Napier and Joseph M. DeSimone “Transferrin Receptor-Targeted Particles and Uses Thereof”, Prov. U.S. Patent Appl. 61/287,090, 2009.

Heading

Other Collaborative Work

Content

Bing Han, Priya Sivaramakrishnan, Chih-Chun J. Lin, Isaiah A.A. Neve, Jingquan He, Li Wei, Rachel Tay, Jessica N. Sowa, Antons Sizovs, Guangwei Du, Jin Wang, Christophe Herman, Meng C. Wang, “Microbial Genetic Composition Tunes Host Longevity”, Cell, 2017, 169, 1249-1262.

Xing Liu, Yuanfu Lu, Xinfu Guan, Mingkun Zhao, Jin Wang, Feng Li*, “Characterizing novel metabolic pathways of melatonin receptor agonist agomelatine using metabolomic approaches”, Biochemical Pharmacology, 2016, 109, 70-82.

Xing Liu, Yuanfu Lu, Xinfu Guan, Bingning Dong, Hemantkumar Chavan, Jin Wang, Yiqing Zhang, Partha Krishnamurthy, Feng Li*, "Metabolomics reveals the formation of aldehydes and iminium in gefitinib metabolism", Biochemical Pharmacology, 2015, 97, 111-21.